Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

5335 d7a9 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viagrzej grzej

July 08 2015

8152 5ada 400
Barcelona
Reposted frompeper peper viablueberrynights blueberrynights
1459 bd81 400
beksiński.
Reposted fromrol rol viaxopolly xopolly
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viafatu fatu
4436 d501 400

“Let’s never come here again because it would never be as much fun.“

Lost in Translation (2003) dir. Sofia Coppola

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viaknifeinheart knifeinheart
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
2893 cd87 400
Reposted frommoai moai viadiedrunk diedrunk
9039 c50c 400
Reposted fromonlywhite onlywhite viadiedrunk diedrunk
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

July 07 2015

Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
Reposted fromheima heima viatwice twice
1731 3d72 400
Reposted fromtake-care take-care viatwice twice
4378 a7e2 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
1936 aa77 400
Reposted fromtwice twice viaOFFka OFFka

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viaszydera szydera
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
9760 f541 400
Brando, Pacino, Coppola
9836 d565 400

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl